2-7-1-1. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………47
2-7-1-2. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………………………………………………………47
2-7-1-3. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم………………………………………………………….47
2-7-1-4. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس………………………………………………………………………48
2-7-1-5. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز………………………………………………………………………..49?
2-7-1-6. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال…………………………………………………51
2-7-1-7. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر……………………………………………………….52
2-7-1-8. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس…………………………………………………………………54
2-7-1-9. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی……………………………………………………………………60
2-8. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………60
2-8-1. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال………………………………………………………………………………60
2-8-1-1. تعریف شهروندی……………………………………………………………………………………………………………62
2-8-1-2. گسترش تاریخی شهروندی……………………………………………………………………………………………….62
2-8-1-3. ابعاد سه گانه شهروندی…………………………………………………………………………………………………..63
2-9 نظریه پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………67
2-9-1. روش تحقیق در نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………….69
2-9-2. انتقادات به نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………………..71
2-10. رویکرد استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………………………………75
2-10-1. مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………………………..78
2-11. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..80
مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….83
فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….84
فصل سوم : روش شناسی????
3-1. واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………86
3-2. معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….86
3-3. ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………87
3-4 تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………..89
3-4-1. تعاریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………89
3-4-1-1. متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………….89
3-4-1-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………91
3-4-1-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..92
3-4-2. تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………..98
3-4-2-1. متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………………………………………………………………..98?
3-4-2-2. متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………99
3-4-2-3. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..101
3-2-2-4. متغیرهای زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………102
3-5. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………103
3-6. تکنیک های آماری و استخراج داده ها…………………………………………………………………………………….103
3-7. جمعیت آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………..104
3-7-1. جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………………..104
3-7-2. نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………104
3-7-3. مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای………………………………………………………………………107
3-7-4. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………107
3-8. اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………109
3-8-1. اعتبار …………………………………………………………………………………………………………………………..110
3-8-2. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………..110
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….113
4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………113
4-3. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….113
4-4. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….125
4-4-1.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….125

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-4-2.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..129
4-5.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….133
4-5-1.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………133
4-5-2.انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….134
4-5-3.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..136
4-6. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….149
4-7.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….161
4-8. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………???
فصل پنجم :نتیجه گیری
5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..???
5-2 . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….???
5-3. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….???
5-4. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….???
5-5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….???
????????فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….???
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………???
فهرست جداول
جدول 3-1. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….98
جدول3-2. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………99
جدول3-3. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………100
جدو ل 3-4. تعریف عملیاتی متغیر واسط………………………………………………………………………………………101
جدول 3-5. تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………102
جدول 3-6. نمونه گیری از مناطق 22 گانه تهران……………………………………………………………………………..105
جدول 3-7. میزان آلفای متغیرها……………………………………………………………………………………………………111
جدول 4-1. توزیع نسبی جمعیت برحسب جنسیت پاسخگو………………………………………………………………114
جدول4-2. توزیع نسبی جمعیت برحسب سن پاسخگو……………………………………………………………………..115
جدول4-3. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت تأهل پاسخگو……………………………………………………..116
جدول4-4. توزیع نسبی جمعیت بر حسب قومیت پاسخگو……………………………………………………………….117
جدول4-5. توزیع نسبی جمعیت مورد بررسی برحسب سمت پاسخگو………………………………………………..118
جدول4-6. توزیع نسبی جمعیت برحسب مناطق مورد بررسی ……………………………………………………………118
جدول4-7. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت فعالیت پاسخگو…………………………………………………….120
جدول4-8. توزیع نسبی جمعیت برحسب شغل پاسخگو…………………………………………………………………….121
جدول4-9. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تقریبی درآمدماهانه………………………………………………………122
جدول4-10. توزیع نسبی جمعیت بر حسب واحد مسکونی………………………………………………………………….123
جدول4-11. توزیع نسبی جمعیت برحسب وضعیت رفت و آمد پاسخگو………………………………………………123
جدول4-12. توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدت اقامت در تهران…………………………………………………….124
جدول4-13. توزیع نسبی جمعیت بر حسب تماشای تلویزیون………………………………………………………………125
جدول4-14. توزیع نسبی جمعیت برحسب میزان تماشای تلویزیون……………………………………………………….126
جدول4-15. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در طول هفته……………………………………………126
جدول4-16. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در شب و روز گذشته……………………………….127
جدول4-17. توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز غیر تعطیل……………………………………127
جدول4-18.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای تلویزیون در روز تعطیل………………………………………….128?
جدول4-19. توزیع نسبی جمعیت برحسب اولویت در تماشای شبکه ها………………………………………………129?
جدول4-20.توزیع نسبی جمعیت برحسب تماشای انواع برنامه های آموزشی………………………………………..130
جدول4-21توزیع نسبی جمعیت برحسب محتوای مواجهه……………………………………………………………………131
جدول4-22.توزیع نسبی روش انتخاب برنامه ها………………………………………………………………………………133
جدول4-23.توزیع نسبی انگیزه تماشا…………………………………………………………………………………………….134
جدول4-24 توزیع نسبی جمعیت برحسبمنبع کسب اخبار داخلی……………………………………………………….137
جدول4-25. توزیع نسبی جمعیت برحسب منبع کسب اخبار خارجی………………………………………………….137
جدول4-26. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار داخلی……………….138
جدول 4-27. توزیع نسبی جمعیت برحسب اعتبار دادن به تلویزیون در کسب اخبار خارجی………………….139
جدول4-28. توزیع نسبی طیف گویه های شاخص حقوق شهروندی……………………………………………………140
جدول 4-29. میزان توجه صداو سیما به شاخص های شهروندی………………………………………………………..142
جدول4-30. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد احساسی………………………………………………..144
جدول 4-31. توزیع نسبی نگرش به حقوق شهروندی در بعد عملی……………………………………………………145
جدول شماره 4-32. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق شهروندی………………………………..146
جدول 4-33. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق سیاسی…………………………………………….146
جدول 4-34. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق اجتماعی………………………………………….147
جدول 4-35. توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نگرش به حقوق مدنی……………………………………………….148
جدول 4-36. ضریب همبستگی فرضیه 1 ………………………………………………………………………………………..150
جدول 4-37. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق اجتماعی )………………151
جدول 4-38. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق مدنی )……………………152
جدول 4-39. ضریب همبستگی فرضیه 1 به تفکیک شاخص های شهروندی ( حقوق سیاسی )………………….152
جدول 4-40. ضریب همبستگی جنس?? با حقوق شهروندی ………………………………………………………………..153
جدول 4-41. ضریب همبستگی سن با حقوق شهروندی……………………………………………………………………..154
جدول 4-42. ضریب همبستگی فرضیه 2 به تفکیک تعداداعضای خانواده……………………………………………..155
جدول 4-43. ضریب همبستگی درآمد با حقوق شهروندی………………………………………………………………..155
جدول 4-44. ضریب همبستگی مدت اقامت در تهران با حقوق شهروندی ………………………………………….156
جدول 4-45. ضریب همبستگی وضعیت تأهل با حقوق شهروندی………………………………………………………157
جدول 4-46. ضریب همبستگی قومیت با حقوق شهروندی……………………………………………………………….158
جدول 4-47. ضریب همبستگی فعالیت پاسخگو با حقوق شهروندی…………………………………………………..159
جدول 4-48. ضریب همبستگی شغل با حقوق شهروندی……………………………….??……………………….160??????
جدول 4-49 مدل رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………….162
جدول 4-50. عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی نگرش به حقوق شهروندی…………………………..163
جدول4-51.روابط معنادار در دیاگرام………………………………………………………………………………………………???
پیوست
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….???
1-1 مقدمه
شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی و یکی از مولّفه‌های مهم نظام‌های سیاسی و دموکراتیک و شاخصی مهم برای نشان دادن تحقّق دموکراسی در جامعه است?. محتوا و مفهوم شهروندی ثابت نبوده و در طول تاریخ ، تغییر پیدا کرده است. شهروندی (انگلیسی : citizen ship ) از مشتقات شهر (city??) است . شهروندی را قالب پیشرفته ” شهرنشینی ” می دانند . به باور برخی از کارشناسان ، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به ” شهروند ” ارتقاء یافته اند?. شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد، اما پس ازآن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت وکشور گسترش داده است . امروزه نیز بسیاری به “شهروندی جهانی1” می اندیشند . یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر ، ایالت یا کشور است . این دیدگاه ، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است . از نظر حقوقی ، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری ، اموال ، مالکیت ، شهرسازی ، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد . از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی ، روابط مردم شهر ، حقوق و تکالیف آنان دربرابر یکدیگر?و اصول و هدف ها و وظایف وروش انجام آن است. (شکری ،1386 :80 ) در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری ( شهرداری ) ، دولت یا بطور کلی قوای حاکم می باشد . به مجموعه این حقوق ومسئولیتها2 “حقوق شهروندی ” اطلاق میشود( شکری،1386 : 72 ). مجموعه به هم پیوسته ای از حقوق، وظایف و تعهّدات و برخورداری برابر تمامی اعضای جامعه از مزایا و منابع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، هسته مشترک تعاریف مختلف شهروندی است?. به تعبیر فیتز پتریک، شهروندی بر دو اصل مبتنی است : اوّل این که دولت، تکثّرگرا و دموکراتیک باشد، زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند،بلکه دارای تبعه و رعیت هستند?. دوم این که جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد. شهروندی در جامعه‌ای تحقّق می یابد که دولت و جامعه مدنی عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند??
شهروندی را می توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و از لحاظ اجتماعی مساوات طلب هستند، اطلاق کرد. توجّه به این نکته اهمّیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرّراتی پیروی می‌کنند که خودشان به وجود آورده اند. شهروندی اشاره به زندگی روز مره ، فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت های اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است . شهروندی از این منظر ، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است . فعالیت هایی که اگر چه فردی باشند?،اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد . همچنین است مشارکت های اقتصادی ، خدمات عمومی ، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد . در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد (قسیم اخگر، 1385 :18 ). عضویت افراد در جوامع مدرن با موقعیت شهروندی آنان نشان داده می شود. شهروندان دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. در این میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حقّ مشارکت در قانون‌گذاری و حکومت است که شهروندی فعال3 به عنوان مبنای حاکمیت مردمی بر پایه آن شکل میگیرد. این حقوق با مجموعه‌ای از وظایف و تعهّدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند. در مقابل، دولت ـ ملّت نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می کنند، تحت پوشش قرار دهد.به عبارت دیگر، شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهّدات و مسوولیت ها منعکس می سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها و نهادها ارائه می کند. در مورد این پدیده، تحقیقات بسیاری از اندیشمندان مختلف صورت گرفته است که عمدتاً بر کار تی.اچ.مارشال تمرکز داشته اند .
در این میان آموزش شهروندی در زمینه آموزش این حقوق و تکالیف و مسئولیت ها باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سر فصل درسی مجزا در مدارس و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی یا رسانه ملی در واقع به شهروندان می آموزد که چگونه یک شهروند فعال ، آگاه و مسئول می توانند باشند، در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست، بلکه به آنان می آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ کنند . تربیت شهروندی ، یکی از فروع شهروندی است . (برخورداری : 1381 ) شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می شود و دولت نیز آموزش های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می دهد . یکی از ابزارهایی که دولت جهت آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی و نیز فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی به شهروندان از آن بهره می برد رسانه ملی ( تلویزیون ) می باشد ، که این رسانه در آشنا کردن شهروندان به مسئولیت اجتماعی، فردی و…در سالهای اخیر اقداماتی را انجام داده است. .درواقع کار ویژه و اساسی در رسانه ها ، باز تولید و توزیع آگاهی است . این آگاهی ما را قادر می سازد تا به تجربه خود معنا بخشیده وادراک خود را شکل دهیم.
1-2 بیان مسأله تحقیق
موضوع این رساله وارسی ، تحلیل و تبیین رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به یک پدیده اجتماعی نوپدید در جامعه ایران کنونی یعنی شهروندی از چشم انداز جامعه شناسی است . شهروندی یکی ازمهمترین مفاهیم و ایده های اجتماعی است، که در بازخوانی رابطه فرد و جامعه کارایی دارد که در یک تعریف متعارف و مورد اجماع در جامعه شناسی شهروندی و نظریه های اجتماعی شهروندی به معنای” یک موقعیت و پایگاه اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای یک جامعه به مثابه عضویت اجتماعی است و حاوی مجموعه بهم پیوسته ای ازوظایف، حقوق ، تکالیف ، مسئولیت های برابر و همگانی فارغ از تعلقات قومی ، نژادی ، فرهنگی ، مذهبی و طبقاتی است که از طرف نظام حقوقی سیاسی ( دولت ) نیز مورد حمایت قرار میگیرد و در نهایت منجر به حس تعلق اجتماعی به جامعه و مشارکت اجتماعی – سیاسی و برخورداری برابر از امتیازات و منابع می شود” ( نجاتی حسینی ،1381 :1 ). ” شهروندی رابطه فرد و جامعه را در قالب حقوق و مسئولیت ها بازنمایی میکندو هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه را در خود دارد”. بدین ترتیب که شهروندی ازیک طرف با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می دهد که فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال نماید و همچنین فرد را قادر می سازد که دستی در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی داشته باشد و از طرف دیگر بر مسئولیت هایی که باید برای پایداری جوامع سیاسی و محیط طبیعی مان بپذیریم تاکید می کند. بنابراین تنها در این بستر اجتماعی است که روابط انسانی پایدار بوده و حقوق، قابل تحقق است. (فالکس ،1381: 11-10). شهروندی با طرح این تقاضا که با همه‌ افراد به طور برابر رفتار شود، می تواند ریشه های تنش اجتماعی را که نظم اجتماعی را تهدید می کند بخشکاند. شهروندی به مدد مجموعه حقوق ،وظایف و تعهداتش، راهی برای توزیع و اداره عادلانه منابع ازطریق تقسیم منافع ومسئولیت های زندگی اجتماعی ارائه می کند.(فالکس،15:1381 ). اعضای جامعه زمانی مجال مشارکت?می یابند که نسبت به حقوق و وظایف و تعهدات خود از یکسو و حقوق و وظایف و مسئولیت های نهادهای موجود از سوی دیگر آگاهی داشته و به آن عمل نمایند. این شناخت و عمل به آن درگرو به رسمیت شناختن شهروندی است. بنابراین شهروندی را می توان هسته اصلی مشارکت اجتماعی و سیاسی یک جامعه دانست و مشارکت فعال را تعریف کننده جزیی از حقوق و وظایف شهروندی به حساب آورد. پس به منظور تحقق جامعه ای سالم بایستی زمینه را برای تحقق شهروندی فراهم نمود. در ایران به علت تضاد حکومت استبدادی با مناسبات و مسئولیت پذیری شهروندی، هرگز نه مناسبات شهروندی درایران نهادینه شد و نه ایرانیان توانستند به خود به عنوان شهروند نگریسته و با درخواست حقوق و امتیازات شهروندی و مسئولیت پذیری نسبت به آن از هویت شهروندی برخوردار شوند. “از حیث جامعه شناسی تاریخی شهروندی ” شهروندی در ایران پس از انقلاب 57 به عنوان یک پدیده مدرن و به صورت یک هسته اولیه تحت تأثیر الزامات مدرنیستی و هم چنین نهادسازی های حقوقی – سیاسی و بسترسازی های توسعه ای و حقوقی شکل گرفته است . ( نجاتی حسینی ، 1381 : 1 )
تمام نظریه پردازان شهروندی بر دو بُعد وظایف و حقوق شهروندی تأکید می کنند. تأکید یک سویه و یک جانبه بر هریک از این ابعاد دوگانه و عدم آگاهی کافی از سایر ابعاد که ناشی از محقق نشدن شهروندی در بین افراد جامعه است، می تواند برای هرجامعهای مشکل ساز و بحران آفرین باشد. در ایران به دلیل عدم برخورداری- آن هم برای قرنها- از حقوق شهروندی و تلقی از مردم به عنوان”عوام و رعایا”، از زمان انقلاب مشروطیت که بحث تجدد، محدود شدن سلطنت، پیدایش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه خود و بالاخره شهروندی مطرح گردید، به نحوی کاملا نامتعادل تنها بر حقوق شهروندی تاکید روا شده است و کمتر سخنی از وظایف شهروندی به میان آمده است. اکثر افراد که طالب حقوق شهروندی هستند، وظایف همراه با آن را نمی شناسند و حاضر به انجام آن نیستند(پیران، 85: 9). “کارکرد اصلی شهروندی عبارت است از اداره جامعه بر طبق اصول احترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفای نقش در حفظ نهادهای مشترک که این حقوق را پایدار می دارند” . (فالکس،211:1381)
داشتن جامعه ای شهروند مدار مستلزم این است که اعضای جامعه آموزش های لازم شهروندی را دریافت نموده باشند و به عبارتی هویت شهروندی کسب نموده باشند . در نتیجه ،آموزش شهروندی از جمله موارد مورد توجهی است که باید از طرق مختلف به آن اقدام شود و چنین باوری در سطح جامعه نشر یابد و مسئولین جامعه و متولیان فرهنگی از طریق ابزارهای موجود مکلف به انتشار آن هستند . دولت می بایست از طریق سازمان هایی که در اختیار دارد که مهترین آن ها مدارس و رسانه ها ( بویژه تلویزیون ) هستند ، نگرشها و تفکرات و آگاهی های لازم را در جامعه ایجاد کند . رسانه ها بویژه تلویزیون خود بمنزله پدیده نو در جامعه به شمار می روند که بر کلیه وجوه زندگی انسان سایه افکنده و به آن ها سمت و سو می دهند . پژوهش هایی که در زمینه اثر بخشی این پدیده بر مخاطبان صورت گرفته نشان می دهد که وسایل ارتباط جمعی ، خاصه تلویزیون ، از جمله عوامل مهم تأثیر- گذار در شیوه و کیفیت زندگی و گروهی افراد است . سلطه این ابزار تا آنجاست که خصوصی ترین تجربه های انسانی از جمله هیجان ها و احساسات عمیق را برمی انگیزد و در جهت دلخواه خود هدایت می کند و به این ترتیب واکنش های رفتاری او را در راستای اهداف و سیاست های خود شکل می دهد .
تلویزیون وسیله ای است که استفاده ازآن به هیچ تخصص و دانش ویژه ای نیاز ندارد، به طوری که کلیه گروههای سنی و جنسی دراجتماع ، به آسانی به آن دسترسی دارند و متناسب با دانش ، تجربه ، نیازها و علایق خود از برنامه های آن بهره می برند . شاید بتوان از تلویزیون به عنوان همدم همیشگی انسان امروزی نام برد?که از دوران کودکی تا کهنسالی او را رها نمیکند. با توجه به چرخشی که در دیدگاههای شناخت مخاطب به وجود آمده است و تبدیل ?شدن مخاطب منفعل به مخاطب فعال و انتخاب کننده رسانه های جمعی و همچنین با در نظر گرفتن رشد تکنولوژی رسانه ای ( ظهور کانال های متعدد تلویزیونی ، رادیویی ، ویدئو ،ماهواره ، شبکه های جهانی اطلاع رسانی ، اینترنت و…) و رقابت شدیدی که برای جلب مخاطب بین رسانه های گروهی مختلف درگرفته است ، امروزه شناخت مخاطبان و آگاهی از نیازهای آنان و آگاهی دادن به آن ها در زمینه مورد نیاز آنان بیش از هر زمان دیگری حیاتی شده است ( معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان ملی جوانان ، 1383 :3 ).
مخاطب بنا به دلایل شخصی و اجتماعی به سوی استفاده از رسانه ( یا رسانه ای خاص ) گرایش می یابد و انگیزه اصلی وی ، که دستیابی به نوعی رضایت شخصی در انتخاب و بهره- گیری از رسانه است ، جایگزین ارتباط یک سویه سابق می شود و بر این اساس ، سلیقه و انتخاب مصرف کننده رسانه در تنظیم محتوای پیام ها تأثیر می گذارد ( کاتز4 و همکاران ،1989 ).
تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی در انتقال اطلاعات ، آموزش عمومی ، ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی – اجتماعی مردم است، به همین دلیل است که تلویزیون و رادیو از ابزارهای مورد استفاده برنامه ریزان ، دولتمردان و سیاستمداران هر کشوربرای اداره امور ، در جریان تغییر دیدگاهها و رفتار افراد بوده است . به میزانی که هدفهای توسعه ، مورد توجه قرار گرفته ، ابزارهای مورد استفاده برنامه ریزان و دولتمردان هر کشوری از قبیل رادیو و تلویزیون ، برای اداره امور جامعه و تغییر نگرش ها و رفتارها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .در بخش اول از توضیح اهداف کیفی صدا و سیما در برنامه دوم توسعه ، آمده است : تقویت نقش اطلاع رسانی ، آموزشی و ارشادی صدا و سیما به منظور معرفی و تبلیغ ارزشهای اسلامی – انقلابی در داخل و خارج کشور ………..، معرفی و زمینه سازی برای تحقق اهداف توسعه در افکار عمومی ( شورای برنامه ریزی صدا و سیما ، مرداد 1372 ) در همین برنامه ، هدف ، جذب مخاطب و اثر گذاری بر رفتارهای او ذکر شده است ( مهدیزاده ، 1381: 14 ).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
شهروندی به یکی از مهمترین ایده های عصر ما تبدیل شده و تحقق آن بهترین ملاک مشروعیت حکومت ها شناخته شده است . شهروندی ایده ای است که بی درنگ هم حق فرد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می شناسد و هم مسئولیت های جمعی شان را که اداره با ثبات امور بر آنها مبتنی است . حقوق شهروندی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی کشور مورد توجه متفکران زیادی در دو حوزه شده است . شهروند به مدد مجموعه حقوق ، وظایفش و تعهداتش راهی برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت های زندگی اجتماعی ارائه می کند . شهروندی شرافت فرد را به رسمیت می شناسد اما در همان حال بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل میکند را نیز مورد تأیید قرار می دهد (قسیم اخگر ، 1385 : 18 ).
شهروندی همچون یک شأن به اعضای جامعه هویت می دهد و آنان را از یکسری حقوق تحت عنوان حقوق شهروندی برخوردار می گرداند . این حقوق دارای ویژگیهای عام ، برابر و تصویب شده بوده و همچنین دارای ضمانت اجرا از سوی دولت می باشند .در جامعه مدنی و مدرن هر فرد صرفنظر از هویت انسانی خود با هویت شهروندی مشخص شناخته میشود که این هویت قراردادی و اکتسابی است و با عضویت در یک واحد سیالی به نام کشور حاصل میشود و با خروج از آن زائل خواهد شد . تحقق جامعه مدنی مستلزم تحقق هویت شهروندی است و دراین میان رسانه ها به عنوان ابزار جامعه مدرن در جهت تحقق این امر نقش مهمی را ایفا می کنند .امروزه تلویزیون ازطریق ارائه جذاب ارزشها و الگوهایی مطلوب بر شکل گیری ارزش ها و هنجارها تأثیر می گذارد .
نظرسنجی های انجام شده نشان می دهند که در گروه سنی 15 تا 29 سال که دوره شکل- گیری و قوام یافتن شخصیت فرد و هویت فرهنگی اوست ، تماشای تلویزیون فعالیت غالب در اوقات فراغت محسوب می شود . بنابراین تلویزیون با توجه به فراگیر بودن و گستره پوشش و نفوذ خود ، فراهم آوردن امکان انتخاب متعدد و جذاب بودن پیام های خود نقش مهمی در زندگی افراد ایفا می کند. از طرف دیگر در جهان امروز رسانه ها به ویژه تلویزیون به عنوان ابزاری کارآمد و مؤثر در عرصه تبلیغ و متقاعدسازی به شمار می آیند و با استفاده از فن آوریهای روزآمد در شکل و محتوا به واسطه ای جذاب تبدیل شده اند که در عرصه- های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .تلویزیون در حوزه تبلیغات ، تغییر نگرش ، آموزش ، شکل دهی رفتار والگوپردازی جایگاه ویژه ای در جوامع پیشرفته در حال توسعه احراز کرده است ( سازمان ملی جوانان ، 1383 : 13 و 12 ). تلویزیون به عنوان یک رسانه گروهی ، جایگاه خاصی در زندگی انسان امروزی دارد . با ورود این وسیله ارتباطی به اجتماع ، تحولات بسیاری در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان ایجاد شده است. تلویزیون پیام و اطلاعات وسیعی را از طریق برنامه های مختلف به مخاطبان خود منتقل می کند . تمامی گروههای سنی ، حتی نوزادان نیز ساعاتی از اوقات شبانه روز را صرف مشاهده فرآورده های متنوع تلویزیونی می کنند (بیابانگرد ،1381 : 61 ).
در تکمیل اهمیت مسأله و ضرورت آموزش و تحقق شهروندی به گزارش مرکز پژوهشها در مورد چگونگی ارتقاء حقوق شهروندی در برنامه پنجم توسعه اشاره می شود. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی ارتقاء سطح حقوق شهروندی در برنامه پنجم توسعه را بررسی کرد .به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها ، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با اعلام این مطلب که برای اداره مطلوب کشور باید اصولی مانند اجرای قانون ، شفافیت ، پاسخگویی در اداره امور عمومی ، احترام به حقوق شهروندی ، مشارکت دادن همه شهروندان در تصمیمات مؤثر در زندگی آنها و امثال اینها توجه ویژه ای صورت پذیرد، افزود : حقوق شهروندی از مقولات مهم حقوقی است که در قانون اساسی کشور ما نیز به این بحث مهم پرداخته شده است ، اما در عمل و اجرا با وجود تلاش هایی که صورت گرفته ، کماکان موانعی وجود دارند که در مسیر احیای کامل حقوق شهروندی در کشور مشکلاتی را بوجود آورده اند . موانعی مانند وجود ابهامات و قیودی در متن قوانین که سبب برخوردهای سلیقه ای و تفسیرهای متفاوت از این قوانین شده اند .مرکز پژوهشها مغفول ماندن مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی ، عدم نهادینه شدن حقوق شهروندی ، غفلت از فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کافی در جامعه و نبود نظارت مستمر و دقیق ، فعال و پاسخگو در این زمینه را به عنوان منشأ مشکلات حقوق شهروندی نام برد و افزود : با استفاده از راهکارهای مناسب از جمله اعمال سیاستهایی نظیر شفاف سازی قوانین، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه و فرهنگ سازی مناسب ، استفاده از نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی و ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصلاح مسیر دادرسی ها ، قطعاً به ارتقاء سطح حقوق شهروندی در جامعه خواهیم رسید . با گنجاندن پیشنهادهای ذیل در برنامه پنجم توسعه کشور ماشاهد ارتقاء سطح حقوق شهروندی در جامعه خواهیم بود :
1. ایجاد تشکیلات دفاع از حقوق شهروندی در قوه مجریه
2. ایجاد تشکیلات قضایی ویژه برای رسیدگی به این نوع جرایم و تخلفات
3. شفاف سازی قوانین مربوط به حقوق شهروندی
4. فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و آموزش حقوق شهروندی از طریق مراکز آموزشی و رسانه ملی www.majles.ir))
1-4 اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی
اهداف فرعی :
1. آگاهی از میزان استفاده مخاطبین از تلویزیون با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی
2. بررسی رابطه میان میزان استفاده از برنامه های تلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی با کنترل متغیرهای مؤثر بر این نگرش مانند : سن ،جنس ،پایگاه اجتماعی- اقتصادی ، منشأ شهری داشتن ، منزلت شغلی
3. بررسی نظرات شهروندان نسبت به عملکرد تلویزیون در آموزش و ایجاد نگرش نسبت به حقوق شهروندی
1-5 سؤالات تحقیق
در این تحقیق ، سعی می شود به سؤالات زیر پاسخ داده شود :
1. آیا میان میزان استفاده از تلویزیون بعنوان مهمترین رسانه جمعی در شکل دهی به افکار با نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد ؟
2. با فرض پذیرش رابطه استفاده ازتلویزیون با نگرش به حقوق شهروندی ، جهت این رابطه مثبت است یا منفی ؟
3. افرادی که از برنامه های تلویزیونی بیشترین استفاده را دارند چه نگرشها و عقایدی دارند و متعلق به کدام گروه اجتماعی هستند ؟ ( ویژگیهای طبقه ای ، تحصیلی، شخصیتی )
4. میزان توجه به مسأله شهروندی و آموزش شهروندی توسط تلویزیون از نظر پاسخگویان چگونه است ؟

فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه
دراین فصل به مرور پیشینه تحقیق می پردازیم که به دو بخش تقسیم می شود . ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و خارجی و بررسی برخی منابع تألیف شده در خارج از ایران که در زمینه شهروندی و اثرات رسانه تلویزیون انجام گرفته ، اشاره می کنیم و در ادامه به بیان مفاهیم اصلی تحقیق پرداخته و به از بیان مفاهیم به بررسی نظریات تحقیق می پردازیم و در انتها چهارچوب نظری مورد استفاده و مدل تحقیق بیان شده است .
2-2 تحقیقات داخلی
2-2-1 شهروندی
1. پایان نامه دکترای سید محمود نجاتی حسینی با عنوان ” واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران (1380-1376 )” که با هدف تحلیل و تبیین یک پدیده اجتماعی مدرن و نوپدید در ایران معاصر یعنی ” شکل گیری هسته اولیه شهروندی در ایران ” انجام گرفته است . این رساله با طرح 3 پرسش حول محور ” چرایی ، چگونگی و چیستی ” شکل گیری هسته اولیه شهروندی در ایران و با استفاده از 3 فرضیه راهنما و کلیدی که ناظر به تأثیر گذاری الزامات مدرنیته و نهادسازیهای حقوقی سیاسی و سازو کارهای بسترساز شهروندی ( در ایران پس از انقلاب اسلامی 57 ) بر شکل گیری هسته اولیه شهروندی هستند، به تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پرداخته است . چارچوب تئوریک این رساله، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی شهروندی می باشد و روش رساله نیز جامعه شناسی تاریخی تجربی جدید است . از جمله یافته های کلیدی این رساله به این موارد می توان اشاره کرد :
? شهروندی در ایران 57 به عنوان یک پدیده مدرن شکل گرفته است اما همچنان با چالشهای جامعه شناسی بحرانی روبرو است . واقعیت اجتماعی شهروندی و موقعیت جامعه‏شناختی شهروندی سه شکل به خود گرفته است. “امتناع شهروندی” (عدم شکل‏گیری و تقویت زمینه‏ها و بسترسازی شهروندی)، “امکان شهروندی” (ظرفیت و پتانسیل شکل‏گیری و تقویت زمینه‏ها و بسترسازی شهروندی) و “ایجاب شهروندی” (احساس ضرورت وجود زمینه‏ها و بسترسازی شهروندی).
از حیث جامعه‏شناسی تاریخی شکل اجتماعی چهارم یعنی “ایجاد شهروندی” (تقویت زمینه‏ها برای بسترسازی موقعیت شهروندی)، در ایران پس از انقلاب اسلامی 1357، نمود اجتماعی پیدا کرده است.
?ابعاد سه گانه شهروندی در ایران دستخوش دیالکتیک پیشرفت/ پسرفت بوده است : از این میان ” شهروندی اجتماعی و رفاه ” همچنان ناقص و ناکامل است ؛” شهروندی مدنی ” اصولا کم رنگ ، سست ، شکننده و بحرانی است ؛ و” شهروندی سیاسی” اگر چه در مقایسه با شهروندی های اجتماعی و مدنی پیشرفت محسوسی داشته است ، اما شکل بندی اجتماعی آن آسیب شناسانه است.
2 .جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ایران(نجاتی حسینی، 1380).
پژوهش جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ایران در پاسخ به اینکه آیا در نظام حقوق شهری به ویژه شهرداریها، جایگاهی برای شهروندی محلی از حیث حقوقی دیده شده است یا خیر؟ انجام شده است. نویسنده به طرح چالش‌هایی می‌پردازد که نظام کنونی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری به آن مواجه هستند. با استناد به مفاهیم و نظریه‏های شهروندی، حقوق و وظایف برای شهرداریها و شهروندی تعیین گردیده و سپس با تکنیک تحلیل محتوا در مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‏ها این بررسی انجام شده است.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید